زیتون پرورده

  • وزن خالص: 700 گرم ± 3%
  • وزن آبکش: حداقل 70%